vissza a kezdőlapra     vissza az okiratokhoz

Duka Tivadar jegyzéke Körösi Csoma Sándor iratairól

Kalkutta, 1854

1. Britindiai kormánylap - Government Gazette - 1827-dik évi szeptember 10-dikéről, melyben Csoma Sándornak engedély adatik Tibetbe utazni három évre, oly föltétel alatt, hogy azon országnak története- és nyelvére nézve kimerítő tudósítást készítsen.

2. Government Gazette 1829-dik évi július 9-dikéről az AsiaticSociety gyűléséről jelentést tartalmazott, mely szerint Sir Charles Grey elnöklete alatt Dr. Gerardnak Mr. Frasrerhez intézett levele következtében elhatároztatott, hogy Körösi Csoma Sándornak a Society pénztárából havi segély utalványoztassék és oly irodalmi munkák küldessenek Tibetbe, a melyekre hazánkfiának netán szüksége lenne.

3. A Bengal-Hurkaru - Hírnök - calcuttai lapnak 1829-dik november 13-diki száma, mely az Asiatic Society azon hó 8-diki üléséről tartalmaz jelentést, a midőn Csoma levele olvastatott, melyben ő az ajánlott havi segélyt elfogadni vonakodik, míglen Calcuttába meg nem érkezik.

4. Másolata Csoma levelének herczeg Eszterházyhoz. latin nyelven, Calcuttából 1835-dik évi július 1-sejéről. Ebben elismeri a pénzbeli külüeményt, melynek egy részét a "magyar társaság" rendelkezése alá bocsátja. Küld ötven példányt tibeti nyelvtana- és szótárából, ebből tíz példány Erdélynek volt szánva, a többi Magyarországnak azon kikötéssel, hogy az ausztriai birodalom tudományos intézetei is részesíttessenek belőle.

5. "A magyar tudós társaság" oklevele, melynek értelme szerint Csoma levelező taggá választatott meg. Kelt Pesten 1833-dik év november 15-dikén. Aláírva József nádor, gróf Teleky József és Döbrentei Gábor által.

6. Csoma Sándor levelének másolata Döbrentei Gáborhoz latin nyelven. Kelt 1835-dik évi július 1-jén.

7. Döbrentei Gábor két levele az akadémia nevében, kelt 1835-dik év szeptember 11- és 30-dikán. Az utóbbiban Döbrentei így szól:

"Egész őszinteséggel nyilatkozzék az úr, kívánja-e vagy nem, hogy segítségére aláírás nyittassák? így út nyilandik legalább, hogy a magyar nemzet is illően gondoskodjék fiáról, ki ős históriájáért magát ily tövises útra áldozá.'E levélhez volt mellékelve a levelező tagsági oklevél.

8. Prinsep levele két melléklettel. Mindkettő váltó mássá. Az egyik 200 aranyról, kelt Pesten, 1836-dik február 8-dikán. Aláírva Döbrentei Gábor. A másik 450 aranyról szól. Kelt Nagy-Enyeden 1836-dik február 10-dikén, aláírva Csórja Ferencz és Péterfy Albert tanárok által. A bankárok: Eskeles et comp.

9. Csoma levelének másolata a nagy-enyedi collegiumhoz, melyben a kezéhez jutott 450 darab aranyra szóló utalványról rendelkezik, s alapítványt tesz vele Kenderessy-Csoma név alatt.

10. Klaproth német levele, melyben a tibeti könyvekért köszönetet mond, s közli véleményét a keleti tanulmányokra vonatkozólag, kelt Parisban 1834-dik évi augusztus 26-dikán.

11. Prinsep levele, melyhez a bhutan alphabetum volt mellékelve 1837-dik év június 26-dikáról.

12. Dr. Wilson levele, melyben az angol liturgiának tibeti nyelvre való lefordításában Csoma segélyét kéri 1840-dik szeptember 14-dikén.

13. Mr. Yates levele tibeti zsoltárok ügyében. Kelt október 5-dikén 1841-ben.

14. Mr. Worsdale levele, tibeti imakönyv ügyében.

15. Baritz János urnák baráti levele, kelt Kolozsvárt 1840-dik évi május l-jén.

16. Csoma két levelének másolata Monsieur Boucherhez Chandernagorban. Kelt 1841-dik évi november 7-dikén.

17. Csoma levelének másolata Mr. Mac Clintockhoz. Kelt 1842-dik évi február 8-dikán.

18. Két útlevél a legfelsőbb kormánytól, perzsa nyelven. Az újabbi kelt 1841-diki szeptember 27-dikén.

19. Tassin: Nyugat-Indiának földabrosza 1834-dik évről.

20. Három tibeti kézírat. Az egyik 60, a második 30, a harmadik 26 lapra terjed. Ez utóbbinak végén, Csoma kéziratában ez áll angolul: levélformák a tibetieknél.

21. Dr. Campbell levele Csomához, melyben átküldi a kanumi Lámának egy levelét, ápril 1842.

22. Egy papírdarab tibeti nyelven angol fordítással. Egy más tibeti papírdarab fordítás nélkül.

23. Mr. Grenolly levele, pénzügyben. Kelt február 7-én 1842.

24. Egy fogalmazvány.