vissza a kezdőlapra

vissza az okiratokhoz

A Bengáli Ázsiai Társaság határozata

Kalkutta, 1831. május 21.

A titkár bátorkodik a Society választmányát figyelmeztetni, hogy kötelezettsége van. Csoma úrnak ötven rúpiára terjedő havi illetményt rendelkezésére bocsátani. Ő megérkezett Calcuttába s jóllehet nem tett semmi követelést, költség sem lehet arról, hogy a/ oss/eget szívesen el ne fogadná. Viszonzásképen el fogja készíteni rendszeres lajstromát a Society könyvtárában levő tibeti könyveknek és beterjeszteni bizonyos értekezéseket Tibetnek históriája- és irodalmáról.

A jelen fölszólításnak czélja. a választmány jóváhagyását megnyerni a havi hátralék kifizetésére mult évi ápril 15-dikétöl folyó május 20-dikáig.

A választmányi tagok véleménye.

Nem lehet kétség arról, hogy a kért jóváhagyást erre meg kell adni. de én az öszszeget havonkint egyszáz rúpiára óhajtom emelni egy egész évre, ha tudniillik Csoma úr annyi ideig Calcuttában marad. Ötven rúpia havonkint alig fogja képesíteni őt arra. hogy e városban megélhessen és miután elutasította 1829-dik évi augusztus havában tett ajánlatunkat, ez által többet megtakarított a Society, mint a mennyit én most neki adni indítványozok.

Aláírva: C. G. (Charles Grey) és J. Frank

Minden esetre az ötven rupiányi járulék kezdődjék az említett határnaptól és jó lesz azt egy száz rúpiára emelni, ha a pénztári viszonyok engedik.

Aláírva: G. K.

A calcuttai püspök véleménye ez: Kívánatos lenne megtudni előbb, hogy vajjon Körösi úr elfogadja-e a nagyobb összeget. 1829-diki augusztusban írt levelének hangja nem bátorító e részben.