vissza a kezdőlapra

vissza az okiratokhoz


Maramarosszigeti meghívás

A consistoriális gyűlés jegyzökönyve

Máramarossziget, 1818. március 11-13

Dévay János jelen lévő követ úr szóval elő adta, hogy Tiszteletes Nagy György Ur az ezen Sz. Ekklézsiában üressen álló edgyik Praedikátori Hivatalra három Tiszteletes Urakat jelentett, kik közül mostan Académián Lévő Tiszt. Körösy Sándor Úrról különös ditsérettel emlékezett, és ajánlotta, olly hozzá tétellel, hogy ha azon Tiszteletes Úrban megelégedését reményli a Sz. Ekklézsia, tehát ugy maga is munkás leszsz benne, hogy legfellyebb két hónapok eltelése alatt a Szent Ekklézsiába le is jöjjön. Ezen Tiszteletes Urnák Tudósítása tudomásul szolgál; a mennyibe pedig követ uraknak azon Ur felöl tett Relatioja Tiszteletes Nagy György Ur elő adását el fogadhatónak mutatják, ellenben pedig azony környül állás is, hogy az ajánlott Tiszteletes Körösi Sándor Ur maga formálása s esmerettségei szaporítása végett több nevezetes hellyeken fordulván meg, ezen Szent Ekklézsia a már hosszasabb időtől óhajtott czéljának meg felelhetőnek Láttzana, azon Tiszteletes Ur meghivása, s ezen dologba Nagy György Urnák is maga közbe vetése eránt léjendő megkerestetése jónak nézetik;melly el határozás az egészsz Szent' Ekklézsia Tagjaival lejendő közlés végett a legközelebb tartandó Ekklézsiai Nagy Gyűlésen ujjolag előadatni rendeltetett.

Az eklézsiai közgyűlés jegyzőkönyve

Elő hozattatott, hogy az Oskola külömben csekélly fundussa meg kiméllése, de a Szent Ekklézsia Java előmozdítása, valamint az eddig történt öszve ütközések meg ellőzése tekintetéből jó lenne ollyan Praedikator Urakra tenni szert, a kik az Oskolai Ifjak tanítására alkalmatos, és Tudományos emberek lennének, mellynek még az a haszna is lenne, hogy azok a Tanítások által esmerettségeiket szaporítván, a Szent Ekklézsia czéljainak hathatósabban megfelelnének.

Elhatározzák még: a ,,consistoriális gyűlés 20-k számja alatt lévő czikkely olly hozzá tétellel hagyatik hellybe, hogy a Tiszteletes Nagy György Úrhoz küldendő, s a Tiszteletes Körösi Sándor Ur hozzánk lejendő jövetele eszközlését meg kérő Levélben zárattasson belé a Tiszteletes Körösy Sándor Úrhoz utasítandó azon Levél is, mellybe a Professorságról ugy tétessen emlékezet, hogy ha azt is fel vállalná, tehát azért Praedikátori fizetésén fejül különös Honorárium rendeltetne; Tiszt. Nagy Urnák javaslásán lett meg nyugtatásunk is tudtára adatván; végre pedig a Posta béreknek befizetésére, s a Körösi Sándor Úrhoz intézett levél el utasítására 5. Rftok küldetni, és a Tiszteletes Nagy György Úrhoz intézendő Levél edgy kebelünkből küldendő Expressus által határoztatik kezéhez szolgáltattatni.

Azon fellyebbi előadás melly szerént a Praedikátori Hivatal, a Professori Hivatallal edgybe köttetni javasoltatik. valamint ez előtt, ugy mostan is mint hellyes a közelebbi Határozás szerént már működésbe vétetett.