vissza a kezdőlapra

vissza az okiratokhoz


Csoma Gábor birtokelzálogosító oklevele

Kőrös, 1817. március 20.

Mi alább Nevünkött fel irt Személlyek adgyuk tudtára mindeneknek akiknek illik hogy ezen folyó 1817-dik Esztendőben Martiusnak 20-dikán midőn volnánk a körösi Nemes Eccl[ési]a Papi Háznál, meg jelentek mi előttünk egy felöl Gy[alog] K[atona] Csoma Gábor Ö Kegyelme a ki is ilyen el kerülhetetlen baját jelenté előttünk, hogy a maga kedves Testvér Báttya Tiszteletes Csoma Sándor Uram Akadémiákon lévén, irta levelében Gábor öttsének ha valami kevés pénzel segíthetné. De nem lévén Csoma Gábor ő Kegyelmének egyéb modgya benne, hogy hogy [!]kedves Testvér báttyán segíthessen, hanem a Papolcz felöl való határban Komlós nevü helyen lévén mintegy hatvékás Szántó földe és ezen Szántó földet mi előttünk Zállogjára által adá Tiszteletes Jantso Simon Uramnak 100 idest Száz Német forintokban három ugar szerig hogy addig bátorságosan bírhassa mégis Ganéjozhassa, meg kínálván a közelebb való vér atyafiakot, Gotz János és Csórja Sigmond ö Kegyelmeket, de egyikis ellent nem állót, ezen Szántó földnek eladásában hogy magának megtartsa, a fen megnevezett Szántó földnek vicinussai, feljel Sinka László Prov., alol Pákében lakó Pallotska János. Énis minden háborgatok ellen jot állok, hogy ezen fen meg irtak ekképpen mentenek véghez a fen megirt Esztendőben napon és Háznál. Miis a mi igaz hitünk szerint és tulajdon neveinknek alája való írásával és szokott Petsétünkel meg erősítettünk jövendőbeli erősségnek okáért. Nagy Moses Jubillált Fhürer [!] Kónya Sámuel Körösi Schola Rector.