vissza a kezdőlapra

vissza az okiratokhoz


A Nagyenyedi Kollégium vizsgabizonyítványa

Nagyenyed, 1815. június 16.

Az igen tiszteletreméltó ifjú. körösi Körösi Sándor, miután ebben a híres Bethlen Kollégiumban igen dicséretesen befejezte tanulmányainak folyamatát, mostan - azoknak szokása szerint, akiket a szívük külföldi akadémiák látogatására késztet - szigorú vizsgálatnak vetette alá magát képzettségének bizonyítására; a teológiai tudományokban, az egyháztörténetben, exegézisben, keleti régiségekben és antik nyelvekben, a héberben és görögben, a filozófia és természettudományok minden részeiben olyan tudásról tett bizonyságot, hogy az összes professzoroktól elnyerte az eminens minősítést; azonfelül az iskolai élet egész ideje alatt szerénységről és gazdag erkölcsi erényekről tett tanúságot mind elöljárói, mind iskolatársai iránt, ezért nekünk sincsen kétségünk afelől, hogy az előbb említett ifjú, Körösi Sándor külső nemzetek akadémiáinak látogatására méltó s ecélból őt az Erdélyi Nagyfejedelemség tisztelt Református Főconsistoriumának pártfogásába ajánljuk.