vissza a kezdőlapra

vissza az okiratokhoz


Nagyenyedi Kollégium Előljárósága a Főkonzisztóriumhoz
Kőrösi [Csoma] Sándor tanulmányutjának engedélyeztetése ügyében

Kolozsvár, 1815. július 2

A Mlgs Királyi Fő Igazgató Tanátsnak a'külső országi Académiákra menni szándékozó Körösi Sándor számára való szabadság Levél kieszközlése iránt.

A' Nagy Enyedi Fő oskolánkban Tanulását végzett, Magát a' Papi Sz. Hivatalra elszánt, és külső országi, név szerént a' Göttingai vagy Heydelbergai Académiákra menni szándékozó Körösi Sándornak Bizonyság Leveleit, a' magok eredeti valóságokban oly bizodalmas kéréssel mutattya bé Fő Consistoriumunk a Mlgs Királlyi Fő Igazgató Tanátsnak: hogy az irt Körösi Sándor számára, az a' végre szolgáló Szabadság Levelet ő Felségitől ki eszközölni méltóztasson.

Kolozsvár 2-a Julii 815.

Az Enyedi Collegium Elöljárói

A Református Főkonzisztórium a Nagyenyedi Kollégium előljáróságához
Kőrösi [Csoma] Sándor tanulmányutjának engedélye

Kolozsvár, 1815. december 31

A' N. Enyedi Collegium Elöljáróinak, notificaltatik, hogy Körösi Sándor a' külső országi Academiakra passualtatott.

A' Mlgs Királyi Fő Igazgató Tanáts a' mult November 30-dikáról 11197 szám alatt költ Fő Consistoriumunkhoz le küldött Decretuma szerént ő Felsége Körösi Sándornak a' Göttingai és Heydelbergai Academiakra való felmehetésre szabadságot adni kegyelmesen méltóztatott. Mely is a' fenn irt Körösi Sándor utasítása végett az Insp. Curatoratusnak és Professoratusnak ezennel megiratik.

Kolozsvár 31-a Decembris 815.
Erdélyi Református Főconsistorium