vissza a kezdőlapra

vissza az okiratokhoz


A Nagyenyedi Kollégium ajánlása a Főkonzisztóriumnak
külföldi továbbtanulásra

Nagyenyed, 1815. június 16.

Jelen írás felmutatója, magyar nemes körösi Körösi Sándor, néhai székely nemes Körösi Csoma András fia, miután a mi Nagyenyedi Kollégiumunk togátus polgárai között nyolc évet töltött és az iskolai tanulmányokat, a filozófián kívül a teológiai tudományokat szorgalmasan folytatta, mindezeken felül életét feddhetetlen erkölcsökkel ékesítette, itteni pályafutását bevégezte, lelkét az isteni elhivatottsággal eljegyezte és világosan kinyilvánította, hogy a maga teljesebb kiműveléséhez szükséges bizonyos tudományok elsajátítása végett külföldi akadémiákat akar látogatni, mi: az előbb említett híres Kollégium elöljárói fentemlített dicséretes Körösi Sándor ifjat, aki mind tanulmányaiban, mind lelkének tulajdonságaiban, mind pedig teológiai, erkölcstani és politikai tudományok ismeretében kiválónak bizonyult, méltónak ítéljük arra, hogy külföldi baráti akadémiákat, éspedig a göttingai és heidelbergi akadémiákat látogassa és tanulmányaihoz szükséges néhány év elteltével hazájába visszatérjen. S ennél fogva, hogy a nevezett ifjú a határozottan kitűzött célját el tudja érni. alázatosan ajánljuk az Erdélyi Nagyfejedelemség tisztelt Református Főconsistoriumának. hogy részére az útlevelet kegyelmesen megszerezze.