vissza a kezdőlapra

vissza az okiratokhoz


a Nagyenyedi Kollégium folyamodványa a Főkonzisztóriumhoz
Körösi Csoma Sándor katonai felmentéséért


Nagyenyed, 1813. december 13.

Méltóságos Fő Consistorium. Méltóztatott Kegyes Patrónus Uraink!

Nemes Háromszéki Körösi Csoma Sándor tanítványunk, eleitől fogva a Papi Szent Hivatalt tévén magának fő tzélul, arra meg különböztetett szorgalmatossággal és előmenetellel készült, ugy hogy eggy volt mindenkor a- legjobbak közül. Hozzá járul ehez szelid és jámbor természete, becsülletes maga viselete, és szép erköltsi karaktere. Végezvén már itthon tanolását, szándékoznék eddig gyűjtött tudományának öregbítése véget még azan a' nyáron valamelyik Felső országi Universitasra menni: de bé lévén irva a' Nemes 2-dik gyalog Székely Regementbe - ezen kötelessége alol kévánna fel oldoztatni. Az Édes Attya Orbai széki Körösi Csoma András meg halálozva ugyan, de de [! ] Sándoron kivül maradott még Gábor nevű fia, ki fegyvert visel és most a háborúban vagyon. Joszágais a' két testvérnek igen kevés ugy hogy eggy is szűkön élhet belölle. Folyamodik tehát nevezett Tanítványunk a' Mlgs. Főkonsitorium kegyes pártfogásához, esedezvén alázatosan, az iránt hogy méltóztassék a'belső Hivatalra megkívántató szabadságát néki a' Mlgs. General Commendonál kegyesen ki munkálódni. Mely végre miis ötet nagy alázatossággal és bizodalommal ajánlyuk, mint olyat, a' ki tudománya által a' Statusnak sokkal hasznosabb polgárja lehet, mint az ellenkező, reá nézve felette szomorú esetben katonáskodás által, maradván örökre mély tisztelettel a' Méltóságos Fő Consistoriumnak

N. Enyed 13 Decembris 1813.
alázatos hü szolgái Enyedi Professorok Benke Mihály mp. Rector Profiessor