vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Csoma levele Torrenshez az Asiatic Society titkárához

1842. február 9.
[Duka 137-138, angol: 143-144]


Sir!

Miután egy bizonyos időre Calcuttát elhagyni szándékozom, azon reményben, hogy ha lehetséges, körútat tegyek Közép-Ázsiában, arra kérem Önt, hogy elfogadni és megőrizni méltóztassék e jegyzéket, miután azt Ön a Societyvel közölte volna.

Tiszteletteljesen elismerem, hogy én az Asiatic Societytől sok jótéteményben részesültem, jól lehet vonakodtam mindig elfogadni az ötven rúpiára menő havi járadékot, melyet számomra

nagylelküleg utalványoztak 1829-, 1831-, és1841-dik években, csupán azon oknál fogva, mivel a több éveken át folytatott kormányi fizetés ellátásomra elégséges volt.

Szándékom visszatérni ismét Calcuttába s utazásom eredményeivel megismertetni az Asiatic Societyt. De a tervezett utamban történhető halálom esetére, minthogy szintén kívánom a Society előre haladását és fohászom az, hogy e nemes intézet soká virágozzék: kormányi értékpapírjaimat, könyveimet és egyéb tárgyakat, melyeket most magammal viszek, hagyományozom a Society rendelkezésére s átadom Önnek ezennel múlt január 31-dikig folyó számlámat, melyet a kormány ügynöke elkészített, s a kinek kezeiben léteznek a hitelpapírok. Ö oly szíves lesz, évenkint egyszer a járandó kamatot nekem megküldeni.

Minthogy elhatározott szándokom minden európai levelezést visszautasítani, bocsánatért esedezem, a midőn arra kérem Önt, hogy ha valami levél vagy csomag hozzám czímezve megérkeznék, avval belátása szerint cselekedni méltóztassék.

Mély tisztelettel maradván legalázatosabb szolgája: Körösi Csoma Sándor.

Határozat.

A titkár utasíttatott válaszul adni Csoma urnak, hogy a Society kész a bizományt elfogadni Csoma úr javára, hogy őszinte óhajtása. Indiában léte alatt terveit minden lehető úton előmozdítani és neki segítségére lenni, úgy szinte kész lesz a Society tőle utasítást fogadni el értékpapírjaira vonatkozólag, kifejezvén legjobb kivánatait folytonos jóléte s szerencsés visszaérkezése iránt vállalkozó útjából Bhután- és Tatárországokba.»