vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Csoma levele J. Prinsephez

l836. évi január 20.


Uram!

Van szerencsém Önt értesíteni, hogy e helyen szerencsésen megérkeztem tegnap reggel. A hideg északi szél némileg akadályozta előhaladásunkat, de más tekintetben semmit sem szenvedtem, a miről panaszkodni okom lenne. Embereim becsületesen és szorgalmasan viselték magukat, a mióta Calcuttát elhagytuk és én nagyon le vagyok kötelezve azon szívesség- és jó szolgálatért, melyet Ön nekem tett és mind azok. a kiket Ön megbízott, hogy ezen csónakot ily jó emberekkel lássák el számomra.

A csónak tulajdonosával kötött szerződés szerint, a mit ide mellékelek, fizettem neki Calcuttában nyolcz rúpiát s azon kívül egy rúpiát olajra és vám fejében, s a még neki járó hat rúpiából adtam az embernek itt ismét három rúpiát, s esedezem, legyen Ön oly kegyes a hátra levő három rúpiát neki kifizettetni, a mely összeg számlámba lesz helyezendő. Az említett tizenkét rúpiára rugó sommán felöl adtam meg ezen öt embernek együttesen három rúpiát jutalomképen azon jó szolgálatért, melyet nekem tettek.

Holnap itt hagyom e helyet, miután ismét egy kis csónakot béreltem, mely engemet innen fölfelé Kissengunjba fog vinni. Ha letelepedtem hosszabb időre valamely helyen, ezen tartomány felső részeiben és a sikkimi Rajánál látogatást tettem: szerencsém lesz Önt értesíteni, hogy mit tanultam ott. Komoly óhajtásom az, hogy megérdemeljem irántam tanúsított kegyeinek folytatását.

Tisztelettel maradok alázatos szolgája: Csoma.