vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Prinsep levele a kormánytitkárhoz Mr. Mac Naughtenhez

Kalkutta, 1835. deczember 1.
[Duka, 127-129, angol: 133-135]


Sir!

Körösi Csoma Sándor által föl vagyok szólítva, hogy a fökormányzó ő excellentiáját értesítsem azon óhajtásáról, hogy Calcuttában való tartózkodását befejezvén, vidékre szándékozik utazni a keleti nyelvek további tanulmányozása végett. Arra kért tehát, hogy engedélyért folyamodjam számára brit India határain belül három évre terjedő tartozkodhatása végett, és hogy útlevéllel két példányban láttatnék el, hogy azokat a körülményekhez képest használhassa. Az egyik angol nyelven lenne kiállítva, a melyben egyszerűen így czimeztessék: Mr. Alexander Csoma magyar- philologus, erdélyi születésű: a másik persa nyelven nevezvén őt Molla Eskander Csomának az Mulk-i Rum.*

1. Csomának jelen terve az, hogy, miután a Mithila stb. tartományban divatozó nyelvek tanulmányozását befejezte, visszatérjen Calcuttába, és tanulmányainak eredményét sajtó alá elkészítse.

2. Minthogy Csoma úr úgy vélekedik, hogy az utolsó esztendőt nem a kormány szolgálatában töltötte, tehát nem engedte meg, hogy számára pénzsegélyért folyamodjam. Kötelességemnek tekintem azonban tudomására hozni a főkormányzó ő excellentiájának, hogy az összeg, a mi e fáradhatatlan (indefatigable) és mód nélkül szerény (most unpresuming) tudósnak rendelkezésére áll, egyáltalában nem elegendő arra, hogy abból a tervezett három évre terjedő utazásnak költségeit fedezhesse, még az ő köztudomás szerint egyszerű szükségeire sem.

3. Kezemnél van ötszáz rúpiára terjedő hátralék, mely rendelkezésére áll. A pénzösszeg, melyet a kormány 1835-dik évi január 12-dikén neki utalványozott 50 rupiányi havi fizetésének hátraléka fejében, azon időtartamra, a melyben a tibeti nyelvtannal és szótárral foglalkozott, ugy szinte a sommá, melyet a kormány kárpótolt, miután a magyar főurak által neki küldött tőke elveszett: ezen készletek legnagyobb része, egyenes kívánsága folytán, általam hazájába küldetett rokonai és a magyar tudós társaság számára. Nem bírtam őt meggyőzni arról, hogy saját személye iránti méltányosság követelné, hogy legalább annyit tartana meg, a mennyi szükségeinek és némi kényelmének fedezésére megkívántatik.

4. Bátorságot veszek tiszteletteljesen előterjeszteni, hogy bármennyire vonakodjék is Csoma úr attól, hogy magát lekötelezettség alá helyezze ott, a hol, a mint ő állítja, szolgálatot nem tett: de tanulmányainak természete és iránya India régiségeinek mezején, a kormánynak nagylelkűségét ily érdemdús egyéniség irányában eléggé indokolja. A buddhista irodalomról az Asiatic Society naplójában nyomtatott közleményei a legnagyobb érdekkel bírnak, a Kahgyur tibeti munka egy részének ismertetése, a melynek elkészítéséért, annak idejében havonkint 200 rupiányi díj volt neki megigérve, épen most nyomatott ki az Asiatic Researches czímű folyóiratban,*) van szerencsém a nevezett munkálat egy példányát, ide csatolni, a melyből a kormány méltányolni fogja a fáradságot, melybe az Csomának került, hogy áttanulmányozza a Kahgyur száz kötetének tartalmát, oly gondosan es annyi figyelemmel.

5. Ily körülmények között remélem, hogy lépésem nem fog merésznek tartatni, ha azt ajánlom, hogy az 50 rúpiára előirányzott havi illetmény Csoma urnak utalványoztassék mind addig, a míg folytatandja jelen tanulmányait, a melyekből úgy a kormány mint hazánk tudósai hasznot húzhatnak, és hogy engedelem adassék nekem becsületem lekötésével a havi összeget 1834-dik évi deczember 3l-dikétől részére huzhatni, azon naptól tudniillik, a melyen az előbbi illetménye megszűnt.

6. Magától fogván értetődni, hogy Csoma szolgálatunkra lesz mindenkoron a végett, hogy megvizsgálja és jelentést készítsen azon tibeti művek felől, melyeket a Nepálban székelő követ, a londoni kormány számára, ajándékképen oly mennyiségben útnak indított: a londoni kormány kétségkívül kedvesen veendi, ha e művek útközben megvizsgáltatnak talán az egyetlen tudós által, a ki azokat átolvasni s tartalmukat megmagyarázni képesítve van.

Egyébiránt stb.


*) Tudor Csoma Sándor – Európából.


vissza az oldal tetejére