vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Csoma levele J. Prinsephez

1835. november 3O.
[Duka 126-127; angol:135-136 eredetije a tudományos akadémia levéltárában van]


Sir!

Jóllehet első megérkeztemkor Kelet-Indiába, boldogult Mr. Moorcrofttól ajánló levéllel valék ellátva, mégis némi gyanúval fogadtattam a felsőindiai hatóságok által. De miután a kormány kívánsága szerint írásban előadtam multban való foglalkozásaimnak történetét és előszámítám terveimet a jövőre nézve,*) nemcsak hogy minden gyanú alól, mely alatt állottam, fölszabadultam, s szabad járás-kelés engedtetett tanulmányaim folytatása végett; de azonfelül a kormány nagylelkűleg pénzsegélyt is utalványozott számomra czélom elérése végett. Ennélfogva több éven keresztül kedvező alkalmam volt különösen a philologiai tudományokban való előhaladásra, a mi föladatomnak javára vált.

Szabadságot veszek ez alkalommal, Önnek közvetítésével, tiszteletteljes köszönetemet kifejezni a kormánynak és az Asiatic Societynek: gyámolításuk-, pártfogásuk- és nagylelküségükért, hogy ez idő alatt saját könyvtárukban minden alkalmat nyújtottak tanulmányaim folytatására. De minthogy végczélomat, a melyért keletre jövék, még el nem értem, esedezem, hogy Ön a kormánytól engedelmet eszközöljön számomra, hogy Indiában még három évig maradhassak a végett, hogy magamat a Sanskrit és más nyelvekben tökéletesbítsem. Föltéve, hogy a kormánynak nem lesz erre ellenvetése, kegyeskedjék engemet útlevéllel két példányban ellátni, angol és perzsa nyelven, hogy Indiának északnyugati tartományait meglátogathassam. Részemről megígérhetem, hogy eljárásom nem fog kellemetlenséget okozni a kormánynak semmiféle tekintetben sem. Európával nem máskép, mint Önnek közbenjárásával fogok levelezni, még pedig latin nyelven; leveleimet Önhöz nyitva küldendem. azon esetben is, ha a körülmények ugy kívánnák, hogy hazámba kellene írnom. Egyébiránt stb.

*) Lásd Kennedy századoshoz intézett két levelét, a második és harmadik szakaszban.