vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Eszterházy herceg (ausztriai nagykövet) levele J. Prinsephez

London, 1835. augusztus 4.
[Duka 123; angol: Duka 129]


Sir!

Feleletül becses levelére, melyet Ön múlt január 25-dikén intézett hozzám, van szerencsém tudtára adni a két láda megérkeztét: mindegyike tartalmazván huszonöt példányt a tibeti szótár és nyelvtanból, mely műveket a magyar utazó Körösi Csoma Sándor készített s az Asiatic Society felügyelete alatt a brit-indiai kormány tett közzé.

Ezen ötven példány Körösi úr által arra levén szánva, hogy ő császári fölsége birodalmának intézetei között elosztassék: nem késedelmezem Önt biztosítani arról, hogy a tudós szerző óhajtása híven fog teljesíttetni.

A mellékelt levelek és orientalis munkák, melyeket Ön von Hammer udvari tanácsos számára küldött, szinte rendeltetésök helyére jutottak.

ű

Nem mulasztottam el értesíteni kormányomat azon bőkezűségről, melylyel az indiai kormány kipótolta a háromszáz aranyra rugó összeget, mely Csoma úr számára ezen követség útján Indiába küldetett, a mely összeg azonban az Alexander és Társa czégnek megbukása következtében elveszett. Kormányomnak intentióit megelőzőleg, nagy örömmel megragadom ez alkalmat, hogy kijelentsem Önnek s Ön által az indiai kormánynak és az Asiatic Societynak mélyen érzett méltánylatomat azon kegyes pártfogásért, mely tudós honfitársamnak osztályrészül jutott ő britanniai fölségének indiai birodalmában.

Engedje meg, hogy legőszintébb köszönetemet kifejezhessem ezen nagylelkűségért.

Egyébiránt maradtam legalázatosabb szolgája, Eszterházy s. k.