vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

James Prinsep levele a kormány főtitkárához

Kalkutta, 1833. január 30.
[Duka, 106-108; angol: 115]


Sir!

Dr. Wilson Angliába történt elutazása előtt kezembe adta saját levelének másolatát, melyet Körösi Csoma Sándor tibeti kéziratai érdekében múlt hó 26-dikán a kormányhoz intézett; erre Ön, ugyanazon hó 27-dikén válaszolva, tudomásunkra adta a kormány véleményét, hogy mi lenne a legjobb mód azok közzétételére. Ezt Dr. Wilson azon czélból tette, hogy az összes irományokat az Asiatic Society elé terjesszem, a melynek természetes körébe esik úgy a felelősség mint a megtiszteltetés (responsibility and honour) azok kiadására felügyelni; miután a kormány azon határozatra jutott, hogy kinyomatásuk Indiában történjék, a helyett, hogy azokat Dr. Wilson gondjaira bízta volna Európában leendő elintézés véget*.

*) Lásd a levelet egész terjedelmében a II-dik szakaszban s az erre vonatkozó további megjegyzéseket a Budapesti Szemle 1834-dik évi Szeptemberi számában.

Ennek folytán az Asiatic Society elnöke és választmánya meghagyták, hogy jelentést tegyek a főkormányszéki elnök ő Méltóságának arról, hogy megtettük a szükséges lépéseket kipuhatolására annak, hogy esetleg mennyi költségbe kerülne a kinyomtatás Calcuttában.

Van szerencséjük a kormányt értesíteni, hogy a kiadási összeg csakis egy csekélység (trifling) a munkálatok fontosságához képest az irodalomra és tekintve azt, hogy szükséges lesz egy új öntőt fölszerelni a tibeti betűk elkészítésére, melyek alakban és számban csak oly complicáltak, mint a sanskrit nyelvéi.

A baptisták nyomdájának felügyelője akként vélekedik, hogy a nyelvtan és a szótár együttvéve egy csinos, körülbelől hatszáz lapra terjedő quarto kötetbe foglaltathatik, lesz azon kívül 32 lap lithographia. Föltéve, hogy a munka e határon túl nem terjed és 500 példány lesz megrendelve, a nyomtatást laponkint nyolcz rúpiára számítván, 5000 rúpia lenne az Összes költség, ideértve az új öntő berendezésének kiadásait is. Egy-egy példány, jó angol papírt használva, tehát tíz rúpiába kerülne, a bekötést lehetne még egy rúpiára számítani.

Körösi úr kinyilatkoztatá a Society előtt teljes készségét, magára vállalni a felügyelet és a correctura terhét, ha a nyomtatásba azonnal belefogunk, hogy Csoma úr ez év végénél tovább Calcuttában ne kényszerüljön maradni. A Society részéről van szerencsém saját szolgálataimat is fölajánlani a könyvek angol szövegének áttekintése ós kijavítgatása végett és különben is Csoma úrral azon leszek, hogy a munka megjelenését lehetőleg előmozdítsam.

Az Asiatic Society pénztára jelenleg nincs oly állapotban, hogy a nyomtatás költségét vagy annak csak egy részét is viselni képes lenne, bármennyire óhajtaná azt megtenni más körülmények között, de a Society úgyis azt hiszi, hogy a főkormány ez ügyet nemzeti érdekűnek (of national interest) tekinti és egyetért a Society azon véleményével, hogy az istápolás, amit a kormány Csoma úrnak tanulmányai folytatására eddig utalványozott, czél nélkül maradna, ha a fáradhatatlan munkásság által biztosított eredmény közzé nem tétetik; ez eredményt Csoma teljes becsületességében, azon nemzetnek átengedi, melytől tanulmányainak kezdete óta engedelmet nyert; jóllehet saját hazájának és Európa más országainak tudósai bizonyára sokat készek lennének tenni, hogy műveit maguk számára biztosítsák. Egyébiránt stb.


vissza az oldal tetejére