vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Dr. Wilson az Asiatic Society titkára a kormány főtitkárához

Kalkutta, 1832. deczember 26.


Sir!

Körösi Csoma úrnak kívánságára van szerencsém a kormány tudomására juttatni, hogy tibeti nyelvtana és lexiconja, valamint egy a buddbismusra vonatkozó külön szógyűjtemény *) sajtó alá elkészült s a kormány rendelkezésére áll. Ő e műveket a kormány tulajdonának tekinti azon pártfogásért, melyben Őt részesíteni kegyeskedett.

Ha a kormány tetszése az lenne, hogy a művek kinyomtatásának költségeit magára vállalja, az előirányzott összeg 3–4000 rúpiára terjedvén, akkor Csoma úr szerencsés leszen a nyomásra itt Calcuttában felügyelni; de ha a kormány jobbnak ítélné azokat általam Angliába küldeni, ott talán az East India Company választmánya vagy valami irodalmi társulat magára vállalná közzétételöket.

Alkalmat veszek ezennel az Asiatic Society részéről jelenteni, hogy Csoma úr rendkívüli szorgalommal munkálkodik a Society birtokában levő terjedelmesb művek ismertetésén. Nepálból egy újabb küldemény van útban, mely egész idejét igénybe fogja venni azon határnapig, amelyre havi illetősége utalványozva van; ebből maiglan csak három hónapra járót vett föl. Ha a kormány engedélyt adand neki, hogy a határidő leteltével Calcuttában maradhasson, akkor szótárának tervét szélesbíteni s egyéb hasznos és tekintélyes műveket bevégezni óhajtana. Egyébiránt stb.*) L. a. XIX. közleményt