vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez


1833. november 21. keltezésű Politikai Levél
Fort William: Részlet 1832. Cons. Dec. 31. N° 121

1832 dec. - 1834 márc
F/4/1511 [N°59590]
Közli: Marcell, p. 186-18

Tartalom (hét tétel)

§ 391. A margón feltüntetve kapott levélben Mr H. H. Wilson a Kormány tudomására hozta, hogy Mr. Csoma de Koros egy tibeti nyelvtant és szótárat és egy Buddha-rendszert összegező tibeti szókészletet kiadásra készen tart és a Kormány rendelkezésére vár abban a meggyőződésben, hogy munkái az iránta tanúsított gondoskodás fejében ezt illetik meg, és ha a Kormány kegyeskedik fedezni a kiadási költségeket, amelyeket a nyelvtan és szótár esetében három-négy ezer rúpiára becsülték, Mr Cso de Koros úr örömmel készítené elő őket a kinyomtatásra Kalkuttában, vagy ha a Kormány azt találná rendben, hogy őket Mr. Wilson Angliába küldje, ahol talán Tisztelt Székük elvállalná kiadásukat. (Logikai / nyelvhelyességi szempontból elégtelen fogalmazás, valószínűleg szándékosan.}

392. Mr Wilson az Ázsiai Társaság részéről azt is jelentette, hogy Mr. Csoma de Koros különleges szorgalommal foglalkozott a társaság tulajdonában lévő fő művek elemzésének elkészítésével, hogy egy esedékes újabb szállítmány lekötné őt annak az időszaknak lejártáig, ameddig a Korm. havi fizetést ajánlott meg [granted] neki /ebből csak három hónapra vett fel/ és ha ezen idő után engedélyezik Kalkuttában maradását, felajánlotta: kiszélesíti szótártervét és más érdemes és hasznos munkálatokba kezd.

393. Válaszul Mr. Wilson-nal tudattuk, hogy a Tanács Alelnöke nagyon kívánatosnak tartotta, hogy a Mr. Csoma de Körös felajánlotta tibeti nyelvtant és szótárat ezen Kormány költségén Kalkuttában adják ki, India lévén a legmegfelelőbb hely a kiadásra, és a Kormány lévén valószínűleg az egyedüli a költségek magára vállalására.

394. Mr. Wilson-nal közölt szankciójakor érezte át a Kormány azt az előnyt, amely azzal járt volna, ha ő [mármint Wilson] gondjaiba veszi ezeket a műveket és felügyel kiadásukra az esetben, ha e célból a leadást [trasmit] felajánlják neki, és ajánlatában ugyanazt az önzetlen buzgalmat ismerte fel, mint amely mindig is megkülönböztette elkötelezettségét [devotion] az irodalom előmenetele érdekében. [Egy ugyancsak kétértelmű mondat, akárcsak az utána következő, amelyet roppant gúnyként is vehetünk, hiszen a BÁT titkára dicsért irodalmárkodásának köszönhette az akkor már köztudott professzori kinevezését a Kalkuttáénál jóval kedvezőbb éghajlatú Oxfordba, s belőle a későbbiekben kitűnően megélt.]

395. [A margón: 1832. Cons. 311. Decr. N° 122.] Hozzátettük, hogy a Tanács Alelnöke nagy elégtétellel nézte át Mr. Wilson jelentését Mr. Csoma érdemes mun-kásságáról.(l)

1834. március 13. keltezésű Politikai Levél Fort Williamból. [A margón:] 1833. Cons. febr. 12. N°s 322 & 323.

§ 644. Mr. James Prinsep, az Ázsiai Társaság Titk.-nak margó szerinti levele, amely jelenti a Társaság képtelenségét arra, hogy fedezze bármely részét is annak a kiadásnak, amely Mr. Csoma de Koros tibeti kéziratai kiadásával járna, az erre vonatkozó levélanyagra 1833-as 11. sz. legutóbbi általános levelünk a 391. bek.-től a 395-ig utal.

645. A fenti értesítés záró paragrafusa értelmében utasítást adtunk: tudassák a titkárral, miszerint a tárgyról alkotott érzésünket tükröző levél szándékában az állt, hogy értésre adja: a Kormány magára vállalja Mr Csoma de Koros munkáinak kiadását és mi most készséggel hagytuk jóvá a költségek megadott becslését.

645. A. Megjegyeztük, hogy nyilvánvalóan kívánatos: a munka részesüljön a tudós szerző felügyeletének előnyében nyomtatása folyamán, és kifejeztük azt a reményünket, hogy erre azonnal sor kerül. Intézkedtünk továbbá a Kormány elismerésének tolmácsolására Mr James Prinsep-nek az általa nyújtott értékes segítsé-gért.(l)

1834. február 12. (N° 2) Politikai Levél Bengáliába: Részlet [A margón:] 1831. március 4. keltezésű levél (N° 3) onnét (116-tól 118-ig; valamint 1831. június 10. keltezésű levél (N° 9), 67. bek. - 1831. aug. 26. (N° 14), §§ 388-395.

Engedélyezzük, hogy Tibetből visszatérvén, Mr Csoma de Koros, a magyar utazó, Kalkuttába folytassa útját [proceed] a tibeti nyelvről és irodalomról készülő munkái kiegészítése [completing] céljából. Ő elvállalta, hogy szakkatalógust állít össze [prepare a Catalogue raisonnée /sic/ a Mr. Hodgson Ázsiai Társaságnak adta [made over] tibeti művekről, és két évre havi 100 rúpia fizetést [allowance] kell kapnia, beleértve az előzőleg járó 50 rúpiát is [inclusive of the 50 Rupees he previously drew - tehát nem azon összeg szintjén felül].

52. Helyeseltük azt a pénzsegélyt, amelyben Mr. de Koros-t részesítették [afforded] tibeti tartózkodása folyamán, és helyeseljük azt a további támogatást, amelyet most önök neki a készülő munkái befejezésének [complete] lehetővé tételére záros határidőre nyújtottak.(2)