vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Csoma levele B. H. Hodgsonnak, nepáli rezidensnek

Kanum, 1830. április 30.
[Duka, 100-101; angol: Duka 110-111]


Sir!

Szerencsém van tudtára adni a pamphletnek vételét kegyed levelével, mely mult febr. 15-ről van keltezve, s e hó 14-én érkezett meg. Mélyen le vagyok kötelezve szívességéért.

2. Nagy megelégedéssel veszem észre azon összetalálkozást, mely a buddhismus tanaiban létezik Nepálban és Tibetben. Az I., II. és IV. táblán látható metszvények, a buddhista irományok lajstroma a 4-ik s következő lapokon és a buddhismusnak általános ismertetése, kevés kivétellel, bámulatos módon megegyezők. Mivel azonban én egy kissé járatlan vagyok a sanskritban, nem tudván, hogy mikép kelljen leírni a sanskrit és tibeti szavakat római betűkkel, hogy helyesen megértessem és nem birok elég folyékonysággal az angol nyelvben sem: tehát szíves elnézést kérek, ha bele nem ereszkedtem most a tárgynak részleteibe. Találni fogok tán későbben alkalmat, hogy jóvá tegyem jelen közleményem fogyatkozását.

3. Meg fogja Ön bocsátani, de én soha sem mondottam azt, hogy a tibetiek csak egy alphabetummal bírnak. Ha előbbeni levelemnek második szakaszára pillantani szíves lesz, ott úgy fogja találni, hogy állításom az: mikép az egész Tibetországban csak egy módja létezik az orthographiának, de mivel úgy látszik, hogy visszatetsző ön előtt ezen állitásom, bátorkodom most azt kijelenteni: hogy a négy alphabetum közül, mely látható a 418-ik lapnak átellenében azon kötetben, melyet Ön küldeni szíves volt, az első három tibeti, s ismeretes mint nagybetűs, kisbetűs és a kéziratban divatozó, a negyedik, a Lantsa alphabetum, Indiából ered, de használatban van olykor Tibetországban is sanskrit nyelvű feliratoknál. A számtalan minőségű betűk a 420. lappal szemközt, nem tibetiek, és tibeti lakosok által nem használtatnak, de Indiának bizonyos tartományaiból valók, a honnan a régi időkben Tibetbe hozattak át.

4. Shakyának elődei, kikről a tibeti könyvekben is néha említés van téve, csak képzeletiek, mint más egyéb ezerekre menő Buddhák, akik közé Shakya maga is számítva van elődeivel együtt. Ily Buddhák a jövőben fognak megjelenni, s különös említés van rólok téve a Bhadra kalpika nevű részben, a Kahgyur Do vagy Sutra osztályának első kötetében.

5. Évszámításunk hetedik századáig a Buddhismus ismeretlen volt Tibetben; Indiából eredt. Tanai jelenleg több száz kötetben tartalmaztatnak. Nem könnyű feladat kipuhatolni, hány könyv vagy értekezés volt kölcsönözve a sanskritból s hány van eredeti. Erre nézve a sanskrit és a tibeti nyelveknek tökéletes tudása volna szükséges. A Kahgyúr gyűjtemény kötetei általában véve Shakyának tulajdoníttatnak, a Stangyúréi bizonyos képzelt Bodhisatváknak és némely indiai panditoknak. E munkákon kívül vannak olyanok is nagy számmal, melyek Tibetben szerkesztettek a fentebbiek mintájára.

Esedezem, legyen Ön elnézéssel a kivánt pontokra vonatkozó feleleteim hiányossága miatt, mély tisztelettel maradván legalázatosabb szolgája A. Csoma de Körös.


vissza az oldal tetejére