vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

To B. H. Hodgson Esq. Nepal Residency

Kanum, 1829. december. 30.
[Duka, 97-100; angol: Duka 106-110]


Sir!

Van szerencsém elismerni azon könyv vételét, e hó 21-én, melyet Ön kegyes volt nekem elküldeni; nagyon érzem lekötelezettségemet azon szívességért, melyet Ön irányomban tanúsított, tudtomra adván czímeit és tartalmát oly sok becses műnek, melyeket ön más egyéb tárgyakkal köztudomásra hozott a nepáli buddbizmusra vonatkozólag: s mivel Ön kifejezte óhajtását, hogy netaláni észrevételeimet följegyezzem könyvének XII. számú czikkére: fogadja el kegyesen jegyzeteimet, melyeket e tárgyban megtenni magamnak bátorságot veszek. Esedezem egyszersmind, hogy kimenteni méltóztassék, ha nem tárgyaltam a czikket oly beható módon, a mint Ön tán tőlem elvárta volna; körülményeim nem engedték meg, hogy máskép cselekedjem.

2. A 410. lapon. Tibeti szavakra nézve; ha azok helyesen vannak leírva, nagyon világosak a szemnek, de nagyon zavartak a fülnek, a közönséges kiejtés szerint. Az egész Tibetben egy az írásmód, ami az orthographiát illeti: de a kiejtés többféle, idomítva különböző vidékek szokásai szerint. Innen magyarázható az a nagy különbség, mely létezik azon tibeti szavaknak leírásában, melyeket az európaiak eddig közölni megkísértettek. – Van Tibetben többnemü alphabetum, valamennyije a régi időkben Indiákon volt divatos. Boldogult Mr. Moorcroft egy példányt küldött nekem, mely azonos avval, amit önnek lenyomatai ábrázolnak. A Lantsa-féle betűk, melyeket a kőlenyomatú táblákon szemlélhetni, maiglan is divatoznak a tibetieknél. A feliratoknál saját apró betűiket használják. Irodalmi műveik általában véve egyik vagy másik betűsorba vannak foglalva. S az, aki ismeri a tibeti nyelv alapelveit, könnyen olvassa mind a kettőt.

3. A 424., 427. és 431-ik lapokon elősorolt művek meg vannak tibeti fordításban is. S mivel elő fogom sorolni mindazon munkák neveit, melyek a Kahgyur és a Stangyur gyűjteményekben foglaltatnak: nem találtam szükségesnek azokat itt most részletezni. A Lalita Vistára czímű rész, amint az a 434. lapon előfordul: Tibetben is, Shakya életleirására vonatkozik s egyik főtekintély. Úgyszinte a buddhista szent könyvek Tibetben ugyanazon tizenkét rendre oszolnak, amint a 426. lapon olvassuk. A tizenkét tibeti czím helyesen van lefordítva a sanskritból.

4. Általában véve minden értesítés a Buddhista müvek felöl, ugy szinte a Tathágaták névlajstroma, majdnem egészen ugyanaz, mint a tibetieknél. Tibeti könyvek olvasásakor gyakran találkoztam ezekkel és más képzelt Buddhák s Boddhisatvák neveivel. Némely értekezések kezdetével olykor felette unalmas átgázolni azon hosszú lajstromon, mely a képzelt hallgatók neveit elősorolja. Ily alkalmakkor különösen meg szokott történni, hogy a Sutrák szerzöje borzasztó módon összekeveri az isteni és az emberi tárgyakat, A Buddhák, Boddhisatvák s más képzelt isteni lények, jó és gonosz lelkek, általában véve képzelt vagy metaphysikai lények száma a Buddhismus Pantheonjában majdnem hihetetlen módon sokszoroztatott. Nem lehetséges tehát, de nem is szükséges fáradozni, hogy őket körülményesen leírjuk. Neveik, epithetonjaik s tulajdonaik olykor általánosságban máskor külön értelemben vétettek; sokszor mint jelképi nevek, például: az erény, a nyomor, a bölcseség, a hatalom stb. kifejezései. Miután a buddhista művek nemcsak vad metaphysikai speculatiók, de egész köteteket tartalmaznak praktikus tárgyak felöl: szükséges tanulmányozni valamennyit és a szerint ítélni. Ha egyszer az európai tudósok megismerkedtek a buddhista tanok gyakorlati részével, Tibetnek nyelvével s több hasznos népszerű könyvvel: akkor majd meg fogják némi részben bocsátani azon túlcsapongást, mely vallásuk dogmatikai részét jellemzi.

5. A 434. lapon. A tibeti írók legnagyobb része bizonyítja, hogy vallásukat és irodalmukat általában Indiából kapták a VII-ik keresztényi század közepe táján, a tibeti betűrendet a Devanagri mintájára alakították. Sok tibeti tudós éveket töltött Indiákon, hogy tökéletesen megismerkedjék a buddhisták sanskrit irodalmával. Tudós panditok sokszor kaptak meghívást, hogy a tibetieknek segédkezet nyújtsanak a sanskrit müvek lefordításában. Sok mű lett ily módon egységes és előre megállapított terv szerint lefordítva.

Ily módon bámulatosan kipallérozták és meggazdagították a tibeti nyelvet. Új szavakat csináltak majdnem minden oly tárgy kifejezésére, a mi a sanskritban előfordul, következésképen a tibeti nyelvben való tökéletes jártasság előnyös magyarázóul szolgálhat több technicus kifejezés helyes megértésére a buddhista rendszer bonyodalmas terén. Ennek könnyebbítésére léteznek műszótárak és gyűjtemények sanskrit és tibeti nyelven.

6. A 422. lapon. Több tibeti tekintély szerint Shakyanak vallástana három külön időszakban lett halála után összegyűjtve. Első ízben azonnal, amint Shakya meghalt, még pedig három főtanítványa által. A második gyűjtemény 110 évvel későbben eszközöltetett, Asoka király idejében. A harmadik Kaniska király uralkodása alatt, négyszáz évvel Sbakya halála után; ekkor Buddha követői már tizennyolcz sectára oszlottak. Valószínű, hogy ekkor kezdődött a buddhista hittannak módosítása Indiában; mennyivel inkább lehetett ez az eset oly országokban, ahová e vallást csak később plántálták át. Tibetbe első ízben a VII-ik században Krisztus után hozták be; nagy virágzásban volt a IX-ikben. A X-ik században sok üldözésnek volt kitéve s majdnem egészen elnyomva; de a XI-ikben ismét erős lábra kelt. Minő előmenetelt tett ezután Tibetben és Mongoliában, erről sok históriai adat létezik a tibeti irodalomban.

7. Igyekeztem a fentebbiekben kifejezni véleményemet Ön könyve XII-ik czikkének néhány lapja felöl, anélkül, hogy a magasabb speculatiók tárgyait érintettem volna.

Esedezem, hogy bocsássa meg fogyatkozásaimat. Mindent elkövetek jövendőbeli tanulmányaimban, hogy megérdemeljem Önnek kegyeit.

Egyébiránt maradtam mély tisztelettel legalázatosabb szolgája Alexander Csoma de Körös.


vissza az oldal tetejére