vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Körösi Csoma Sándor Dr. H.H. Wilson az Asiatic Society titkárához

Kelt a kanumi zárdában. 1829. aug. 21-én.
[Duka, 94-95; angol: Duka 103-104]

Sir!


Van szerencsém beismerni Ön levelének, mely ez év július l5-kéröl keltezve ma érkezett kezembe, a hozzá csatolt egyszáz rúpiára szóló utalvánnyal együtt vételét.

Én nagyon le vagyok kötelezve az Asiatic Society tágjainak azon érdeklődésért, melyet Tibetben folytatott irodalmi kutatásaim iránt tanúsítani méltóztattak és azon kegyes határozatukért, melynek értelmében fölsegélésemre havonként ötven rúpiát utalványozni szíveskedtek. De minthogy a határozat nagyon bizonytalan jellemű, amely engem jövőre nézve csak oly kétes helyzetben hagy, mint amilyenben eleinte valék, amidőn a tibeti nyelv tanulásába belefogtam, és azon oknál fogva is, hogy itt maradásomnak már csak rövid ideje alatt, az ajánlott pénzt jó haszonra nem fordíthatnám, bocsánatot kérek, hogy el nem fogadhatom az ajánlott összeget és ide visszamellékelem az utalványt.

1823-ik évi ápril havában, midőn Kasmírban időztem, a boldogult Mr. Moorcrofttal kötött egyességem kezdetén könyvek hiányában szenvedtem, és ő érdekemben arra kérte Önt, hogy lásson el a tanulmányaimra szükséges művekkel.

Én azokat soha meg nem kaptam. Hat egész éven át el voltam hanyagolva (neglected, nem törődtek velem). Most már, a jelen körülmények és kilátások között ily könyvekre szükségem nem lesz. Ha nem várt körülmények által hátráltatva nem leszek, a jövő évre készen leendek irataimmal. Akkor, ha úgy tetszik, látni fogja Ön, minő eredményre jutottam és hogy mennyit lennék még képes tenni. Ha azután az Asiatic Society komolyan kívánni fogja, behatóbb tudomást szerezni a tibeti irodalomról és a buddhizmusról általában az indiai, és tibeti kútforrások nyomán, szerencsés leszek méltányos föltételeket fogadni el, akár a Societytől, akár a kormánytól a kutatások folytatása végett.