vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Gerard levele Mr. Fraserhez

1829. év január 22
Másolata, valamint Gerard előbbi levele is, az Asiatic Society of Bengal levéltárában található.

[Duka, 90-91, angol: Duka 100]


Kunawarból visszatértem óta sokszor gondolkoztam arról, hogyan tegyek némi szolgálatot a magyar utazónak? Úgy talán, ha köztudomásra hozok néhány tényt foglalkozásairól és helyzetéről azon elszigetelt világrészben, vagy ha némi értesítést küldök Önnek, személyére és tanulmányaira nézve. Óhajtva remélem, hogy nem fogom Ön türelmét szerfölött igénybe venni. Én bizonyára nem fogok csalódni, midőn Önnek nézeteit és méltánylatát előre is biztosítva hiszem, tekintvén a czélt, mely annyira érdemes a serkentésre.

Természetesnek fog feltűnni, hogy én különös vonzalmat érezek Csoma sorsa iránt; mivel én valók az első, aki őt Sabathu-ban fogadtam és most én vagyok az utolsó, aki őt kutatásai között Kanumban fölkerestem: ez oknál fogva talán nekem van a legjobb tudomásom helyzetéről és feladatáról, melynek megvalósítása a lehetőségek közé számítható. A midőn az ide mellékelt jegyzeteket*) elküldeném, azon meggyőződésben élek, hogy Önnek nemes és szabadelvű lelkülete valami módot fog indítványozni, mely Csomát terjedelmesb térben megismertesse, mert ahol érdemről van szó, nem kétkedem ott egy perczig sem arról, hogy minő hatást fog az Önre gyakorolni. Én erősen hiszem, hogy Sir Charles Metcalfe,**) sem fog közönyös szemlélője maradni a rendkívüli lelkesedésnek és tehetségnek, melyek jellemvonásai azon egyénnek, aki jelenleg feláldozza magát annyi érdekességgel bíró kutatásokban, a klímának zordonsága és a szegénységgel való küzdelmei között.

«A főkormányzó elég méltánylatot tanúsított irányában már, Moorcroftnak szomorú sorsa után is, amidőn helybenhagyta kérelmemet, hogy Ladákba utazzam*) avégett, hogy megkérjem a magyar tudóst: vállalkoznék Moorcroft iratainak visszaszerzésére.

* (t. i. a jelentést – mely az előbbi szakasznak tárgya),
** Akkor követ a Delhi császárnál, később mint Lord Metcalfe keletindia főkormányzója.