vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Csoma levele Kennedy századoshoz

Kelt Sabatbu, 1827. május 5.
(Duka, 69-70, angol: Duka 77-78)


Sir!

Dr. Gerard másolatát kérte leveleim- és jelentéseimnek,*) melyeket Önhöz intéztem, hogy azokat Mackenzie úrral, a kormány titkárával közölje. Én igen rossz írnok vagyok: jobban nem másolhatnám le azokat, mint ahogy vannak. Ha úgy tetszik, kérem, engedje meg, hogy azokat dr. Gerard megmutathassa.

* Lásd a II. és III. közleményt.

2. Ezen úrnak hozzám intézett levele engem vagy aggodalomba ejtett.

Az ott említett tárgyakra vonatkozó válaszomban nem ereszkedhettem a speculatiók tágas mezejére, pedig, úgy látszik, ezt várták tőlem. Tanulmányaimnak czélja egy beható nyelvtan és szótár elkészítése, valamint a tibeti könyvek és tudományosság ismertetése. A szótárt és a literatura történetét benyújthatom, ha kívánni fogják, bármikor s mellékletképen adok egy rövid földleírást és adatokkal ellátott históriáját Tíbetországnak**) tibeti és angol nyelven. De mivel ekkorig még semmi sincs megállapítva a tibeti orthografia tekintetében, attól tartok, ha irományaimat Calcuttába küldenem, anélkül, hogy magam is ott lennék, senki sem volna képes kellő hasznát venni azoknak és bizonyára sok hiba keletkeznék, melyeknek száma, amint látom minden tibeti nyomtatványból, már is nagyon megszaporodott. De a szótár befejezése, minthogy czélt nem érhettem második utammal Ladákba, még néhány évi fáradozást fog kívánni.

** Lásd a XII. közleményt.

3. Ha tehát kifogás nincs ez ellen, kérem önt, kegyeskedjék számomra a kormány engedelmét kieszközleni, hogy jövő november havában Calcuttába utazhassam irományaim közlése végett; vagy ha a kormány tetszése oda hajolna, hogy calcuttai utamat még elodázzam, amint Dr. Wilsonnak Önhöz intézett leveléből sejdíteni, hogy azt úgy óhajtják: azon esetben esedezem még három évi engedelemért felső Busahirba való utazásra, ahol a nyelv tibeti; s azt is kerném, hogy meghagyassék a busahiri rajának, hogy engedje átolvasnom azon tibeti könyveket, melyek a kanumi zárdában vannak letéve s jelenleg Bali Ram birtokában léteznek. Ha a kormány jóváhagyja tibeti tanulmányaim folytatását és elfogadja majd fáradalmaim eredményét és gyümölcsét: esedezem Önhöz, hogy mindennapi szükségeim fedezésére némi istápolást kieszközölni méltóztassék.

4. Ha indítványaim egyike sem találkoznék a kormány jóváhagyásával, minthogy a bizonytalanság és a tétovázás kegyetlen és nyomasztó hatású egy érző szívre: kérem, legyen kegyes, a kormány rendeletét velem mielőbb közölni. Egyébiránt stb.