vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Csoma levele Kennedy századoshoz

1827. január 18
[Duka 66, angol: Duka 74-75]


Van szerencsém elismerni azon levél vételét, melyet Dr. Wilson az Asiatic Society titkára múlt évi november havában Önhöz írt. Nagyon le vagyok kötelezve Önnek irántam tanúsított azon szívességéért, hogy ide érkezésem óta Ön mindig oly kegyes volt elfogadni leveleimet és jelentéseimet és azokat becses ajánlataival áttenni a főkormányzóhoz.

2. Miután Önhöz intézett előbbeni jelentéseimben ismertetem már a tibeti irodalom műveinek tartalmát s részletes jelentést tevék a kezeim közt levő iratokról: úgyszintén közöltem körvonalát a nyelvtan-, szótár- és egyéb munkáknak, melyeken dolgozom: nem fogom itt tehát ismételni azt, amit a tibeti irodalomról már előadtam. Úgy hiszem elég lesz most, ha azt mondom, hogy:

3. Föltett szándékom végrehajtásában csalatkoztam azon Lámának tunyasága és mulasztása miatt, akinek kedveért oda visszatértem. Műveimet, amint azokat terveztem és megígérém, be nem fejezhettem. „Elvesztegettem drága időmet és a pénzt. ” — Mindamellett magammal hoztam sok tekintélyes, bár kisebb terjedelmű nyomtatott könyvet, melyek nyelvtant, chronologiát, csillagászatot és erkölcstant tartalmaznak.

Egy nyelvtanra elég anyag van már birtokomban; ismerem a nyelvnek grammatikai szerkezetét, s képesítve vagyok elkészíteni ezen elementáris munkát oly terjedelemben, a mint kívánni fogják. A szótár nagyon terjedelmes; eddig csak tibeti nyelven van meg, de a kézírás jó, finom capitalis kis alakú betűkben. Nem volt még érkezésem arra, hogy minden szónak értelmét angolul kitegyem. Legnagyobb részét a könyvnek lefordíthatom hiba nélkül, de sok szónak tökéletes megmagyarázása végett szükségem van meg egy értelmes tibeti emberre. Birtokomban vannak szintén kivonatok chronologiai, földleirási és irodalomtörténeti munkákból, melyeket útmutatásom szerint a Láma elkészített.

4. Dr. Wilson levele és a „Quarterly” tartalmából ítélve, úgy tapasztalom, hogy a tibeti nyelv és literatura felől Calcuttában mit sem tudnak, s azt gyanítom, mintha nem is viseltetnének valami különös érdekkel iránta. Annyi bizonyos, hogy azok a tibeti könyvek, melyekről említés van téve elöbbeni jelentésemben, évszámításunk hetedik századában szállíttattak Tibetbe, mégpedig Nepal, Közép-India, Kasmír és más országokból. Anyagra és alakra tartalmuk többet tesz, mint bár mely más ázsiai irodalomé.

5. Én a kormányhoz ismét segélyért folyamodni nem fogok, bár Dr. Wilson tanácsolja, hogy megtegyem. Már eddig is nehéz kötelezettség súlya alatt állok úgy a kormány mint némely magán egyének iránt. Sohasem volt szándokomban az, hogy én pénzt várjak bármi formában műveim szerkesztéseért. Én el fogom azokat készíteni legjobb tehetségem szerint és azután óhajtásom az lenne, hogy meggyőzzek bizonyos, arra képesített orientalista tudósokat közleményeim hitelessége és correctsége felől. Én kész leszek átadni Ön kormányának minden iratomat, ami a tibeti irodalomra vonatkozik, azon segedelem visszapótlása fejében, amelyben ö Lordsága s más urak kegyéből részesültem. Az én becsületem sokkal drágább előttem, mint ahogy a példabeszéd tartja — «a meggazdagodás».

6. Elhatározám. hogy addig nem térek vissza Tibetbe, míg át nem nyújtottam a kormánynak a birtokomban lévő anyagot. Alásan esedezem, legyen szíves engemet ez éven át pártfogásába venni, s ha szükség lenne, jót állani a kormány előtt viseletemért. Igyekezni fogok méltó lenni Önnok pártfogására. Jövő október haváig visszavonulva óhajtok élni. akár itt Sahathuban, akár a körnvéken. ahol tudniillik Ón megengedi, hogy maradhassak. Egyébiránt stb.


vissza az oldal tetejére