vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Csoma levele H.H.Wilsonhoz, az Asiatic Society titkárához

Puktál, 1826. augusztus 21.
[Duka, 65; angol: Duka 71-72]


Sir!

Van szerencsém elismerni múlt évi augusztus 10-kéről kelt levelét egy röpirat kíséretében, mely érdekes tárgyakat tartalmaz ugyanazon tanulmányok felől, a melyekkel én most foglalkozom. De minthogy az nagyon későn érkezett kezeimbe, tudniillik csak ez évi június 26-án. azon egyén, aki idehozta, nagyon henye és kóborló ember volt, annálfogva nem mertem reá bízni válaszomat: bocsánatot kell tehát kérnem, hogy feleletemet elhalasztottam.

Nem voltam oly szerencsés ideérkeztemkor, amint Sabathuból történt elutazásom alkalmával reménylettem. A Láma igen hanyag volt a tanításban s csak rövid ideig maradt velem. Azóta nem valók képes más egyént találni, a ki ezélomhoz segítsen. Bizonytalanságban vagyok tehát, hogy műveim hogyan fognak sikerülni, s mennyire lesz képességem azokat kidolgozni úgy, amint ígértem. Ha ezen körülmények között kötelezettségeimet minden tekintetben be nem válthatnám, biztosítom Önt, hogy készen lesz, ha nem is mind az, amit terveztem, legalább a nyelvtan, oly mutatványok hozzáadásával a tibeti nyelvből és literaturából, melyek elégségesek leendenek arra, hogy ösztönözzék a jövőkor tudósait, belebocsátkozni az ázsiai irodalom ez ágának tanulmányozásába.

Nagyon lekötelezett Ön leveleimnek ismertetése- és azon megjegyzéseivel, melyeket rólok kifejezni szíveskedett. Mindaz, amit a tibeti nyelv felöl a. „Quarterly” folyóiratban találtam, nagyon hibás volt. Nem fogom ez alkalommal a helytelenségeket előszámlálni: remélem, hogy idővel képes leendek kétségtelen tekintélyek nyomán, megjelezni biztos alapját ezen érdekes nyelvnek.

Engedelmet kérek feleletem elkésése és rövid volta miatt. Visszatértem után szerencsésnek fogom magamat tartani, ha mind azt, amit megtanultam, Önnek rendelkezésére bocsáthatóm. Egyébiránt stb.