vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Ottenfels báró levele Metternichhez

Konstantinápoly, 1825. augusztus 10.
[Tudományos Gyűjtemény 1826:IV,124-125]

Kegyelmes Hertzeg!


Mind az engemet megelőzőhöz Gróf Lützowhoz, mind pedig hozzám intézett külömbféle magas útmutatások nyilván bizonyítják azt a’ részvételt, mellyel magasabb helyről a’ Magyar utazónak. Körösi Sándornak sorsa eránt viseltetnek, aki már néhány esztendővel ez előtt hazafijai segedelme által abba az állapotba helyheztetődött, hogy napkeletre, név szerint Persiába utazna, ahonnan ő több ízben adott magáról tudósítást, míg nem utoljára minden hír erről az Utazóról elhallgatott.

Noha már három esztendejénél több, hogy annak az. útnak, mellyen Körösi elindult, minden nyoma elveszett vala, ’s félni lehetett, hogy ő talán fáradhatatlan vi’sgálódó indulatjának áldozatjává lett: még sem mulattam el, amint nekem 1823-ban Julius 25-dik napjáról költ 25-dik szám alatti igen alázatos jelentésemben szerentsém vala megbizonyítani, hogy az utánna való tudakozódásokat tovább is folytattam, s nagy örömömre szolgál, hogy fáradságomat nem hijjában tettem.

A Per’siában lévő Nagy Brittanniai Királyi Követnek, az ide való Anglus közönséges Consulhoz Cartwright Úrhoz küldött levelének ide mellékelt kivonása, amellyet velem egész szívességgel közlött, nagy reménységet nyújt, hogy Körösi Urat, veszedelmekkel teljes utazásából újra visszajönni láthatjuk.

Ezen levél szerint 1824-ben December’ 10-ikén egy Moorcroft nevű Anglus Katona Tiszt, egy Magyar nemzetből való utazóval, akinek neve és személyes leírása a’ Körösiével tsaknem egészen megegyez, találkozott a’ Himalaya bértzein, Hindostánnak éjszaki részén; a’ hová ez Bucharán keresztül jött vala. és ahonnan Tibet felé menni szándékozott.

Minthogy ez a’ tudósítás Körösi Nemzetségének és Barátjainak nagy örömére fog lenni; bátor vagyok kérni, hogy azt vagy a’ Magyar Királyi Udvari Cancellaria, vagy pedig belső Titkos és Udvari Tanátsos Gróf Batthyány Vintze által, a’ ki ez előtt a’ Körösi útja’ felsegéllőjinek Társasága’ nevében nekie nemű nemű pénzbeli segedelmet küldött volt Pestről, azon utazó’ Nemzetségének hírré adni méltóztassék.

Fogadja el Hertzegséged az én mély tiszteletemnek kinyilatkoztatását.

Ottenfels m. k