vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Mr. A. Stirling, perzsa nyelvosztálybeli kormánytitkár levele

Dr. H. H. Wilson, a Bengal Asiatic Society titkárához
Kelt Calcuttában, 1825 július 29-én.
[Duka 60-61, angol: Duka 67-68]

Sir!


Tudomása van Önnek róla, hogy múlt november havában egy magyar utazó, kinek neve Csoma de Körös, megjelent Sabathuban. Tibet felé irányzott útjában, magával hozván egy ajánlólevelet Moorcroft úrtól. A kormány és a helybeli hatóságok meg lévén nyugtatva afelöl, hogy azon úrnak czélja és foglalkozása nem egyéb, mint amelyeket bevallott, tudniillik Tibetország nyelvei, irodalma és régi históriájának tanulmányozása: engedelem adatott neki utazásának folytatására s egyszersmind a kormány elhatározta, hogy bizonyos pénzbeli segélyt nyújtson neki: erre Körösi úr kifejezte készségét, bogy a pénzsegély visszapótlása fejében irodalmi munkálatainak és kutatásainak eredményét a brit kormány rendelkezésére bocsátandja.

A kormány óhajtandónak látja tehát, hogy hasznunkra fordítsuk ez alkalmat és egy jó nyelvtant és szótárt, valamint némi históriai munkák fordítmányait szerezzünk: ezek, Körösi állítása szerint, már is birtokában léteznek.

Szolgálatainak és képzettségének legczélszerűbb módon való felhasználása kétségen kívül az Asiatic Society közbenjárásával lenne eszközlendő.

E czélra való tekintettel, utasítva vagyok áttenni önhöz Körösi úr két; jelentésének másolatát*) és felszólítani a Societyt, hogy érintkezésbe tegye magát vele e tárgyra nézve.

*) T. i.: Kennedy századoshoz intézett, már közlött két levelét.

Körösi úr felfog szólíttatni a Delhiben székelő hatóságok által, hogy közleményeit a jövőben egyenesen Önhöz intézze s alkalmazkodjék Önnek tanácsa- és útmutatásaihoz, melyeket Ön netalán közölni óhajtana azon irodalmi tervek érdekében, melyekre különös figyelmét kikérni kívánatosnak látszik.