vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Körösi Csoma Sándor levele G. Willockhoz és H. Willockhoz

Teherán, 1821. március 1.
[Tudományos Gyűjtemény 1825:I, 6-7]


Tzélomnak ugyan azon gondviselés alatt úgymond, melly eddig is kormányozá éltemet, folytatását elhatározván, bútsút veszek, és megköszönöm az Uraknak szívességét, mellyet velem éreztettek azon egész idő alatt, hogy házoknál voltam. Érzem nagy lekötelezésemet; szerentsésnek fogom magamat tartani, ha a’ sors életemnek kedvezvén haza mehetek, és Hazámfiainak mind azt elbeszélhetem, a’ mit az Urak értem tettek. De ha soha se kóstolhatván ezen édes gyönyörűséget, mitől az Isten mentsen, úgy ezen írásom rendében megesmérem, hogy több más szívességek közt az Uraktól felvettem 40 aranyat (mint nálunk Magyar Országon, és Erdélyben keletiben vágynak) egyszersmind bizonyosokká tévén az Urakat, hogy ezen summa Erdélyben a’ N. Enyedi Ref. Collegiumban a’ Mathematica ’s Physica Professora Kováts Jó’sef Ur által ki fog fizettetni, ’s a’ t.